Tuesday, October 10, 2006

Mga Katangiang Pisikal ng Sanggol

I. Layunin

  • Natutukoy ang pagkakaiba ng mga pisikal na katangian ng mga sanggol.
  • Nalilirip ang kahalagahan ng maayos at maingat na pagaalaga ng sanggol.

Saloobin:

Pagkamatulungin , Pakamatiyaga, Pagkamaingat, Pagkamalinis

II. Paksang Aralin

A. Lawak

Karapat-dapat at may Pananagutang Kasapi ng Mag-anak

B. Aralin

Mga Pisikal na Katangian ng Sanggol

C. Sanggunian

PELC 2.1.1 p.4

Agap at Sikap VI p. 29

D. Kagamitan

Larawan ng Mga Sanggol. Iklik dito.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home